вторник, 28 апреля 2015 г.

Відділ освіти Надвірнянської районної державної адміністрації
Райком профспілки працівників освіти і науки України

Угода
між відділом освітиНадвірнянської районної державної адміністрації та комітетом Надвірнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України
на 2015-2017 роки


Реєстраційний номер _____________________від__________2015р.

Примітка або рекомендації реєструючого органу

Керівник реєструю чого органу ____________   ____________________
                                                                   підпис                              прізвище


м. Надвірна
2015 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.           Угоду на 2015 - 2017 роки (надалі - Угода) між відділом освіти Надвірнянської районної державної адміністрації - уповноваженим органом виконавчої влади(надалі – Відділ освіти) та комітетом Надвірнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України (надалі - Райком Профспілки) - повноважним представником найманих працівників (надалі - Сторони) укладено відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", Генеральної угоди, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, законів про освіту, інших законодавчих актів України.
1.2.           На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин та соціально- економічних питань, що стосуються інтересів працівників (уповноважених ними органів), що і є предметом цієї Угоди.
1.3.           У процесі колективних переговорів Сторони домовилися про наступне:
1.3.1.    Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципів соціального партнерства при вирішенні питань, які регулюються цією угодою: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв'язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.
1.3.2.    Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів і угод нижчого рівня.
1.3.3.    Гарантії, передбачені угодою, є мінімальними. Соціально- економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та даною Угодами. Колективними договорами і угодами для працівників згідно з чинним законодавством можуть встановлюватись додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів навчальних закладів і установ освіти.
1.3.4.    Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін після проведення переговорів. Зміни і доповнення вносяться за згодою Сторін є обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної угоди та Галузевої угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди - тільки після переговорів сторін у такому порядку:
- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані
пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;
-         у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і
розпочинають переговори;
-            після досягнення згоди Сторін щодо внесення зміноформлюєтьсявідповідний протокол.
1.3.5.    Відділ освіти у двотижневий термін з дня підписання Угоди забезпечує доведення змісту Угоди до керівників навчальних закладів і установ освіти безпосередньо йому підпорядкованих.
1.3.6.    Райком Профспілки забезпечує профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її підписання.
2.1.           Угода укладена на 2015-2017 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.
2.2.        Жодна із сторін, що уклали цю Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.
2.3.           Сторони домовились під час дії Угоди проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань, сприяти реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, студентів, ініціювати їх захист.
2.4.        Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов'язань. Періодичність оприлюднення відповідної інформації - не рідше одного разу на півріччя.
РОЗВИТКУ ОСВІТИ РАЙОНУ
3.1. Відділ освіти зобов'язується:

3.1.1.    Забезпечувати ефективну діяльність підвідомчих навчальних закладів і установ, виходячи з фактичних обсягів фінансування, сприяти розвитку і зміцненню їх матеріально-технічної бази, раціональному використанню коштів, дотриманню нормативних вимог до фінансування господарських витрат, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.
3.1.2.    Домагатися фінансування закладів освіти району, які фінансуються з місцевого бюджету, в обсягах, передбачених чинним законодавством.
3.1.3.    У межах повноважень вживати заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально- економічних гарантій, прав та інтересів працівників при формуванні і прийнятті районного бюджету.
3.1.4.     Контролювати в межах повноважень фінансово-господарську діяльність навчальних закладів і установ освіти, що фінансуються з районного бюджету і належать до сфери Відділу освіти.
3.1.5.     Уживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання не за призначенням об'єктів освіти і науки, а також підрозділів, технічно пов'язаних з навчальними  процесами.
3.1.6.     Сприяти навчальним закладам і установам освіти в реалізації їх права на самоврядування, яке передбачає:
-        самостійне вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансової діяльності в межах чинного законодавства;
-        визначення змісту компонента освіти, що надається навчальному закладу понад визначений інваріативною складовою робочого навчального плану.
3.1.7.     Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників освіти, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з органами Профспілки.

3.2. Райком Профспілки зобов'язується:

3.2.1.     Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.
3.2.2.     Утримуватись від організацій страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.
4.1 Відділ освіти зобов'язується:

4.1.1.     Спільно з державною службою зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.
4.1.2.     Не допускати необгрунтованого закриття закладів освіти, скорочення класів, груп, робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників проводити його після закінчення навчального року у встановленому законом порядку.
4.1.3.     При зміні засновника закладу освіти, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників допускати лише у разі скорочення чисельності або штату.
4.1.4.     Не допускати в установах і закладах освіти і науки масових вивільнень працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (більше 10% чисельності працівників протягом календарного року).
4.1.5.     Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання установ і закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за три місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.
4.1.6.     Сприяти наданню працівникам з дня попередження їх про наступне звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.
4.1.7.     Ужити заходів щодо недопущення запровадження такого режиму роботи дошкільних начальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати працівників у розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).
4.1.8.     З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:
-       при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне педагогічне навантаження;
-       залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників навчальних закладів, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

4.2.         Райком Профспілки зобов'язується:

4.2.1.     Проводити роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників. Сприяти організації в колективах навчальних закладів навчання з питань чинного законодавства про зайнятість.
4.2.2.     Забезпечувати контроль за здійсненням вивільнення працівників згідно з чинним законодавством та надавати цим працівникам необхідну юридичну допомогу. Контролювати надання працівникам переважного права залишення нароботі відповідно до ст.42 КЗпП України.
4.2.3.     Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.


5.1.1.     Спрямовувати діяльність керівників навчальних закладів на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.
5.1.2.     Забезпечувати дотримання чинного законодавства на місцях:
-       щодо гарантованих норм робочого часу для всіх категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім тих категорій працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу;
-       нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.
5.1.3.     Сприяти встановленню меншої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників (для жінок з малолітніми дітьми, багатодітних батьків, інвалідів, малолітніх тощо) із збереженням середньомісячної заробітної плати.
5.1.4.     Заборонити укладання строкових трудових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника.
5.1.5.     Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам навчальних закладів, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу відповідно до чинного законодавства.
5.1.6.     Забезпечувати контроль за:
-       застосуванням в галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;
-       надання працівникам навчальних закладів і установ освіти всіх видів відпусток відповідно до Закону України "Про відпустки" та інших нормативно-правових актів з урахуванням умов колективних договорів і угод.
5.1.7.     Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністюсанаторно -курортного лікування.
5.1.8.     Сприяти наданню працівникам закладів освіти додаткових оплачуваних відпусток, що не передбачені чинним законодавством (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо) з оплатою за рахунок власних коштів цих закладів в кількості 3-х днів у випадках, передбачених колективними договорами.
5.1.9.     Сприяти наданню педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористаної частини щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, викликаних поважними причинами (сімейні обставини, реабілітація після лікування і ін.) в інший, крім літнього, канікулярний період.
5.1.10.Не допускати відмови працівникам у наданні щорічних відпусток та заміні їх частини матеріальною компенсацією (у грошовій формі) у порядку, передбаченому законодавством.
5.1.11.Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення, у зв'язку із закінченням строку трудового договору,безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.
5.1.12.Забезпечувати матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань.
5.1.13.Затверджувати керівниками навчальних закладів і установ освіти посадові обов'язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.
5.1.14.Застосовувати контрактну форму трудового договору при умові, коли працівник виявив бажання працювати за контрактом, і за умови наявності фінансових можливостей.
5.1.15.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
5.1.16.Включати представників профорганів до складу тарифікаційних та атестаційних комісій навчальних закладів.
5.1.17. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
5.1.18.У разі необхідності запровадження чергування у закладі дотримуватись таких умов:
-            графік чергування завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом;
-            до чергування залучаються працівники лише за їх згодою;
-            тривалість чергування разом із тривалістю роботи не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу з урахуванням часу чергування;
-            чергування працівника у вихідний день компенсувати шляхом надання йому іншого дня відпочинку або оплатою у подвійному розмірі (за погодженням з працівником).
5.1.19.Виходячи з умов роботи навчальних закладів надавати вільний від навчальних занять день для методичної роботи керівникам методичних об'єднань.
5.1.20.Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковими комітетами відповідно до Порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків (дод. 1).
Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.
Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
5.1.21.Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій, а також відмови в призначенні класними керівниками (за винятком випадків, коли виконання працівником обов'язків класного керівника суперечить інтересам учнів) вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до трьох років, одиноким матерям при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
5.1.22. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.
5.1.23. У разі поділу щорічної основної відпустки педагогічним працівником, у зв'язку з настанням тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності і пологах невикористану частину відпустки, як правило, за бажанням працівника, надавати у канікулярний період (літній, осінній, зимовий та весняний).
5.1.24. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів, згідно Додатку № 2 (Перелік посад працівників освіти з ненормованим робочим днем, затверджений Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України).
5.1.25. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої заяви працівника.
5.1.26. Приймати на роботу нових працівників у разі забезпечення повної зайнятості працюючих за фахом і відсутності прогнозу щодо їхнього вивільнення за п.1 ст.40 КЗпП України.
5.1.27. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених законами України, спрямувавши її на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги, гарантії і компенсації для працівників, з якими укладено контракт.
5.1.28. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів і установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації.
5.1.29. Вирішувати з обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом питання запровадження, перегляду та змін норм праці; оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, проведення надурочних робіт, роботи у вихідні дні тощо.
5.1.30. Забезпечити встановлення працівникам галузі конкретної тривалості щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і часу зайнятості в цих умовах відповідно до колективного чи трудового договорів.

5.2. Райком Профспілки зобов'язується:

5.2.1.     Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси освітян - членів Профспілки у відносинах з роботодавцями, органах державної влади, органах місцевого самоврядування і в судових органах.
5.2.2.     Здійснювати контроль за дотриманням у закладах освіти законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.
5.2.3.     Надавати практичну допомогу трудовим колективам і профспілковим організаціям у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективних договорів.
5.2.4.     Всебічно використовувати свої права та можливості щодо усунення причин та обставин, що спричинюють колективні трудові спори, з питань, що стосуються режиму праці і відпочинку.

5.3. Сторони Угоди спільно домовились:

5.3.1. Проводити навчання керівників та голів профспілкових комітетів навчальних закладів та установ районуз питань укладення колективних договорів, трудового законодавства, законодавства про оплату праці, про охорону праці, про освіту та соціального страхування.
5.3.2. Сприяти вирішенню спірних питань щодо застосування контрактної форми та строкових трудових договорів, надання відпусток, оплати праці, запобігати виникненню колективних трудових спорів.
5.3.3. Проводити спільні перевірки дотримання чинного трудового законодавства в навчально-виховних закладах району.

6.1. Відділ освіти зобов'язується:

6.1.1.Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в навчальних закладах і установах освіти району законодавства про оплату праці.
6.1.2.     Виплачувати заробітну плату працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективними договорами, але не рідше 2-х разів на місяць, а саме 15го календарного дня  та  останнього дня місяця, за який здійснюється виплата.
6.1.3.     Своєчасно виплачувати заробітну плату за період відпусток та усувати причини затримки їх виплати.
6.1.4.     Своєчасно здійснювати в усіх навчальних закладах і установах освіти району нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів мінімальної заробітної плати.
6.1.5.     Надавати райкому Профспілки оперативну інформацію щодо стану виплати заробітної плати та стану її заборгованості.
6.1.6.     Продовжувати практику встановлення надбавок керівникам навчальних закладів, що підпорядковуються Відділу освіти до 50 відсотків посадового окладу за складність і напруженість у роботі.
6.1.7.     Надавати  за погодженням РК Профспілки педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків відповідно до Положення (дод. № 3).
6.1.8. Преміювати         працівників установ відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи відповідно до Положення про преміювання (дод. № 4) в межах коштів на оплату праці.
6.1.9. Виплачувати доплату працівникам установ освіти, які використовують у своїй роботі дезинфікуючі засоби, а також тим працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, в розмірі 10 відсотків від посадового окладу.
6.1.10. Виплачувати доплату водіям шкільних автобусів до 50 відсотків за складність та напруженість в роботі установленої тарифної сітки за відпрацьований час.

6.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам
навчальних закладів та установ освіти:

6.2.1.     Проводити заходи з обмеження надурочних робіт. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.
6.2.2.     Здійснювати підвищену оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати) за кожну годину роботи у нічний час.
6.2.3.     Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.
6.2.4.     Забезпечити оплату праці працівників навчальних закладів та установ освіти і науки за заміну тимчасово відсутніх працівників.
6.2.5.     Забезпечувати виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, що знаходяться у гірських районах і підпорядковані управлінню освіти і науки, виходячи з підвищених на 25% ставок і посадових окладів (постанови Кабінету Міністрів України № 6478 від 11.08.1995 р. та 47 від 24.01.2001 р.).
6.2.6.     Забезпечити:
-                     оплату простою не з вини працівникав розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);
-                     оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
6.2.7.     Здійснювати згідно з чинним законодавством індексацію заробітної плати та нараховувати компенсацію заробітної плати у зв'язку із порушенням термінів її виплати.
6.2.8.     Проводити додаткову оплату працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці до 12 та 24% відповідно до результатів атестації робочих місць.
6.2.9.     Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.
6.2.10.Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам навчальних закладів і установ освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства у розмірах не менше 2-х відсотків планового фонду заробітної плати.
6.2.11.При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму, що належить до виплати.

6.3. Райком Профспілки зобов'язується:

6.3.1.     Здійснювати контроль за дотриманням в установах і закладах освіти законодавства про оплату праці.
6.3.2.     Сприяти у наданні працівникам навчальних закладів і установ освіти області безкоштовної консультативної допомоги з питань оплати праці.
6.3.3.     Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективних договорів.
6.3.4.     Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.
6.3.5.     Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівників галузі, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої державної влади різних рівнів.
6.3.6.     Забезпечувати профкоми навчальних закладів нормативними документами з питань оплати праці.
6.3.7.     Інформувати органи державної інспекції праці про факти порушень зобов'язань колективних договорів, угод та вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень.
6.3.8.     Забезпечити реалізацію комітетами Профспілки всіх рівнів відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективних договорів в частині своєчасної виплати заробітної плати.
6.3.9. Організувати контроль з боку комітетів Профспілки за здійсненням перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників галузі відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.
7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

7.1. Відділ освіти зобов'язується:

7.1.1.     Домогтися повного виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р., відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.
7.1.2.     Надавати методичну допомогу установам і закладам освіти в організації і проведенні атестації робочих місць за умовами праці.
7.1.3.     Надавати допомогу установам і закладам освіти у забезпеченні їх нормативною документацією з охорони праці.
7.1.4.     Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.
7.1.5.     Забезпечити виконання Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму невиробничого характеру.
7.1.6.     Рекомендувати керівникам навчальних закладів забезпечити введення спеціаліста служби охорони праці в навчальних закладах і установах освіти відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці.
7.1.7.     Забезпечити спільно з керівниками навчальних закладів і установ освіти та науки обов'язкові медичні та психіатричні огляди працівників.
7.1.8.     Сприяти виділенню коштів на оздоровлення дітей працівників галузі.
7.1.9.     Запроваджувати систему стимулювання працівників, які забезпечують виконання вимог законодавства щодо охорони праці та техніки безпеки, не порушують правила особистої і колективної безпеки, беруть участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці.
7.1.10.Сприяти ліквідації аварійності навчальних закладівшляхом проведення капітального ремонту та будівництва нових.
7.1.11.Надавати практичну допомогу навчальним закладам і установам освіти у виконанні комплексних планів по реалізації встановлених нормативів з охорони праці, забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту.
7.1.12. Щорічно вносити на обговорення розширеного засідання колегії, нарад за участю галузевої Профспілки питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та профзахворюваності і вживати відповідних заходів щодо поліпшення становища, що склалося.
7.1.13. Видавати безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до Переліку (дод.5).

7.2. Сторони Угоди спільно домовились:

7.2.1.    Сприяти поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, виділенню на цю мету з бюджетів усіх рівнів не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці".
7.2.2.    Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 р. зі змінами від 23.01.2013 р.
7.3.Райком Профспілки зобов'язується:

7.3.1.    Забезпечувати участь профспілкових активістів:
-      у розгляді трудових конфліктів, зокрема з приводу наявності чи відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров'я працівника;
-      у роботі комісій по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.
7.3.2.    Регулярно виносити на розгляд засідань президії, пленумів питання стану умов і охорони праці.
7.3.3.    Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.
7.3.4.    Організувати навчання профактиву, представників Профспілки з питань охорони праці щодо здійснення громадського контролю за забезпеченням прав і соціальних гарантій працівникам галузі, передбачених законодавством з охорони праці.
7.3.5.    Надавати практичну допомогу профспілковим організаціям, їх комісіям з охорони праці у здійсненні громадського контролю за дотриманням власниками законодавства та інших нормативних актів з охорони праці, виконанням колдоговорів і угод з цих питань.
7.3.6.    Забезпечити профкоми нормативними документами з питань охорони праці.
7.3.7.    Порушувати клопотання перед відділом і управлінням освіти і науки про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов'язань тощо.
7.3.8.    Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.
7.3.9.    Домагатися своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги згідно із Законом України "Про охорону праці".
7.3.10.       Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в установах освіти, розробити заходи щодо зміцнення здоров'я працівників та учнів та сприяти їх реалізації.
7.3.11.        Постійно здійснювати контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
7.3.12.        Забезпечувати інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.
7.3.13.            Звернутись до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з пропозицією про збільшення видатків на санаторно- курортне лікування.
8.1. Відділ освіти зобов'язується:

8.1.1.     Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково - педагогічним та іншим працівникам галузі гарантій, передбачених чинним законодавством.
8.1.2.     Сприяти виконанню вимог чинного законодавства щодо забезпечення безкоштовного підвозу до місця роботи і навчання учнів та вчителів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності.
8.1.3.     Домагатися при затвердженні бюджетів поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла.

8.1.4.     Забезпечити виплату педагогічним працівникам в повному обсязі гарантій та компенсацій при службових відрядженнях, в т.ч. для підвищеннякваліфікації.
8.1.5.     Не допускати надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати з метою економії коштів.
8.1.6.     Передбачати відрахування районній профспілковій організації не менше як 0,3 % фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.
8.1.7.     Уживати заходи для безумовного дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням та освітленням у межах встановлених норм.
8.2. Райком Профспілки зобов'язується:

8.2.1.  Сприяти управлінню освіти і науки в реалізації цієї угоди, удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.
8.2.2.  Домагатися збереження і дотримання порядку надання пільг щодо комунальних послуг педагогічним працівникам.
8.2.3.  Надавати допомогу первинним профспілковим органам з питань організації санаторно-курортного лікування членів профспілки, їх сімей та організації літнього оздоровлення їх дітей.
8.2.4.  Співпрацювати з державною інспекцією праці в питаннях, що стосуються контролю за дотриманням в установах і закладах освіти чинного трудового законодавства.
8.2.5.  Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.
8.2.6.  Сприяти залученню освітянських та учнівських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.9.1.           Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, укладення угоди на районному рівні, колективних договорів в установах і закладах освіти, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.
9.2.       Вносити пропозиції ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, місцевим органам державної влади до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально- трудової сфери.
9.3.           Районний відділ освіти, керівники навчальних закладів:
-                надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, підпорядкованих управлінню освіти і науки, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;
-                сприятимуть профспілковим органам у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.
9.4.     Представники Відділу освіти, керівники навчальних закладів на запрошення профспілкових органів братимуть участь у заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників.
9.5.           Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально- економічного захисту працівників.
9.6.           Забезпечувати контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених угодами і колективними договорами. Оголосити конкурс на кращу організацію роботи в установах і закладах освіти з охорони праці і забезпечення життєдіяльності.
9.7.           Проводити спартакіаду серед працівників галузі. Організовувати освітянські туристичні злети і змагання з туризму.
9.8.           Відділ освіти і Райком Профспілки спрямовуватимуть діяльність керівників навчальних закладів, комітетів Профспілки на виконання зобов'язань за цією Угодою.

10. СПРИЯННЯ РОБОТІ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИЗ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ РАЙОНУ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІїї ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Відділ освіти зобов'язується:

10.1.1.                      Сприяти районній організації Профспілки в її діяльності.
10.1.2.                      Забезпечувати в навчальних закладах права і гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її організаційних ланок, передбачені чинним законодавством.
10.1.3.         Не допускати втручання керівників навчальних закладів у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України, передбачену чинним законодавством.
10.1.4.Вводити до складу колегії представників Профспілки працівників освіти і науки України;
-  утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;
-  забезпечувати вільний доступ до матеріалів, документів, а також, до усіх підрозділів і служб закладів освіти для здійснення профспілковими органами наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективних договорів і угод.
10.1.5. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків за особистими заявами членів Профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунок профспілкового органу не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати.
10.1.6.       Забезпечувати звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
10.1.7.        Спрямовувати керівників установ і закладів освіти та науки на безумовне забезпечення законодавчо закріплених положеньщодо прав працівників на об'єднання їх в профспілки, повноважень виборних профспілкових органів, створення умов та гарантій їх діяльності відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та глави XVI КЗпП України.
10.1.8.        Сприяти наданню у користування профспілковим комітетам приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв'язком (в т.ч. електронна пошта, Інтернет) для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України.
10.1.9.        Забезпечувати вільний вхід до навчальних закладів представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками та учнями.
10.1.10.        Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в навчальному закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.
10.1.11.     Сприяти встановленню за активну і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
10.2. Райком Профспілки зобов'язується:

10.2.1.    Своєчасно         доводити до своїх організаційних ланок зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів членів профспілки.
10.2.2.    Спрямовувати  роботу комітетів Профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу тижневого навантаження, дотриманням в установах і закладах освіти трудового законодавства.
10.2.3.    Проводити        роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових колективах щодо конституційних прав та гарантій трудящих, а також методів і форм їх захисту.
10.2.4.    Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.
10.2.5.    Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст.45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.
10.2.6.    Вжити      вичерпних заходів до обов'язкового ініціювання кожним профспілковим комітетом переговорів з роботодавцем і укладання колективного договору з метою реалізації захисту трудових прав та інтересів освітян.
10.2.7.    Організувати надання допомоги профспілковим комітетам у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:
-           відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;
-           відповідальності сторін за невиконання умов колективних
договорів;
-           вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.
10.2.8.    Сприяти   поширенню практики представлення виборним органом Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.
10.2.9.    Інформувати ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в навчальних закладах з метою вжиття відповідних заходів.


11.1.      Контроль за ходом виконання Угоди здійснюється спільною комісією (дод. № 6).
11.2.      Кожна з Сторін визначає заходи з виконання Угоди та відповідальних осіб, інформує про це іншу Сторону.
11.3.      Сторони забезпечують контроль за виконанням Угоди, колективних договорів і угод на місцях. Не рідше одного разу на півроку аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.
11.4.      Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даної угоди, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Угоду підписано у трьох примірниках.

Начальник відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації
А.Аааааааааа
« ___ » __________ 2015 р.

Голова РК Профспілки працівників освіти і науки України
                     М.Винник
«___»____________ 2015р.
Порядок
Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому адміністрація навчального закладу дотримується такого порядку:
1.   У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та «Професійно-технічну освіту», керівник навчального закладу визначає мережу класів, груп і гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань відділу освіти.
2.   У березні керівник навчального закладу готує проект навчального плану з повним використанням інваріативної і варіативної частин відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами самоврядування (радою) навчального закладу.
3.   Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, відділу керівник навчального закладу подає проект плану на затвердження відділу освіти, у сфері дії якого перебуває навчальний заклад.
4.   У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційні комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.
5.   Згідно з положенням статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 «Закону України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджує на своєму засіданні профком навчального закладу.
6.   Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження керівник навчального закладу оголошує на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників
гуртків під особисту розписку до 31 травня.
7.   У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вчителя, вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.
8.   Результати тарифікації педагогічних працівників до початку навчального року погоджує з профкомом і повідомляє вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку.
9.   Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджує начальник відділу освіти, у віддані якого перебуває навчальний заклад.
10.   Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю (ст.32 КЗпП України).

Додаток № 2

ПЕРЕЛІК
посад працівників освіти з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка
№№ пп
Назва посад
Кількість календарних днів
1.
Директор загальноосвітньої школи позашкільного закладу, початкової школи-сад, завідувач санаторного дошкільного закладу
до 3 днів
2.
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи
до 3 днів
3.
Заступник директора школи з господарської частини
до 7 днів
4.
Завідувач дошкільного закладу
до 7 днів
5.
Бібліотекар
до 7 днів
6.
Касир
до 7 днів
7.
Секретар-друкарка
до 7 днів
8.
Бухгалтер
до 7 днів
9.
Завідувач складом
до 7 днів
10.
Комірник
до 7 днів
11.
Інженер
до 7 днів
12.
Шеф-кухар
до 7 днів
13.
Інспектор
до 7 днів
1.4.
Медсестра
до 7 днів
15.
Зав. господарством
до 7 днів
16.
Керівник структурного підрозділу
до 7 днів
17.
Спеціаліст (бухгалтер)
до 7 днів
18.
Психолог практичний
до 7 днів
19.
Ревізор
до 7 днів
20.
Провідний спеціаліст
до 7 днів
21.
Технік
до 7 днів
22.
Товарознавець
до 7 днів
23.
Балетмейстер
до 7 днів
24.
Акомпаніатор
до 7 днів
25.
Лікар
до 7 днів
26.
Зав.комп'ютерним центром
до 7 днів
27.
Педагог-організатор
до 3 днів
28.
Помічник вихователя
до 7 днів
29.
Провідний спеціаліст
до 7 днів
30.
Спеціаліст
до 7 днів
31.
Бухгалтер-ревізор
до 7 днів


ПОЛОЖЕННЯ
про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
Це Положення вводиться на підставі абзацу дев'ятої частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. №989, від 31 січня 2001 р. №78, від 19 серпня 2002 р. №1222 з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх педагогічних працівників і діє протягом чинності зазначених вище законодавчих та нормативно-правових актів. У разі прийняття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти і науки України, місцевими органами державної влади рішень про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.
Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник закладу (установи). Контроль здійснює профспілковий комітет.
1.     Обов'язковими умовами для розгляду питання про надання щорічної грошової винагороди є:
-         добросовісне ставлення до своїх функціональних обов'язків;
-         дотримання в роботі вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
-         відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.
2.     Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в роботі:
-         за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з обдарованими дітьми; підготовку призерів районних (міських), обласних і державних предметних олімпіад, творчих і наукових конкурсів;
-         за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;
-           за створення належних матеріально-технічних та санітарно- гігієнічних умов для навчання і виховання учнів;
-           за проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;
-         за організацію спільної роботи щодо покращення навчання і виховання учнів педагогічної і батьківської громадськості;
-         за налагодження тісної співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;
-         за активну громадську роботу; і т.д. (Конкретний перелік показників для надання винагороди визначається, виходячи з умов і завдань закладу чи установи, власником або уповноваженим ним органом з погодженням з трудовим колективом або профспілковим комітетом).
Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи установи на оплату праці.
Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:
-                    за звання вчитель-методист, військовий керівник-методист;
-                    за науковий ступінь;
-         за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний», «заслужений»;
-         за звання «старший учитель», «старший викладач», «вихователь- методист», «старший піонервожатий-методист», «старший військовий керівник»;
-                    за роботу в ліцеї, гімназії, ліцеї-інтернаті, гімназії-інтернаті;
-         за роботу у закладах для дітей-сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;
-         за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу», «майстер спорту»
Грошова винагорода відповідно до цього Положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника навчального закладу чи установи з обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом.
Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи.
Нарахування і виплата винагороди проводиться бухгалтерією.
Працівники, які мають дисциплінарні стягнення, позбавляються винагороди  повністю.

Додаток № 4

ПОЛОЖЕННЯ
 про преміювання працівників
Це Положення вводиться в дію на підставі пункту «в» частини 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», пунктів 3 та 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102 з метою стимулювання творчої , добросовісної праці членів трудового колективу школи. Воно розповсюджується на всіх її працівників і діє протягом часу, на який укладено колективний договір.
Відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник установи. Контроль здійснює профспілковий комітет.
1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:
-         дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
-         відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.
1. Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: Керівник, заступники керівника установи:
-         за досягнення в організації колективу на добросовісне виконання покладених на нього обов'язків;
-         за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;
-         за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі:
-         за ефективну організацію методичної роботи;
-         за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю;
-         налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю;
-         за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці.
-         за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за


навчально-виховним процесом, тощо.
Педагогічні працівники:
-         за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з обдарованими дітьми; підготовку призерів предметних олімпіад, творчих і наукових конкурсів;
-         за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;
-         за створення належних матеріально-технічних та санітарно- гігієнічних умов для навчання і виховання учнів;
-         за проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;
-         за організацію спільної роботи щодо покращення навчання і виховання учнів, педагогічної і батьківської громадськості;
-         за налагодження тісної співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;
-         за активну громадську роботу тощо.
Інші спеціалісти (бібліотекарі, лаборанти і т.д.):
-         за своєчасне забезпечення учнів і вчителів необхідною методичною літературою та підручниками;
-         за роботу по збереженню книжкового фонду;
-         за якісне обслуговування читачів бібліотеки;
-         за ефективну роботу з учнями школи, активну участь загально шкільних заходах, тощо.
Інші спеціалісти установи, технічний та обслуговуючий персонал:
-         за добросовісне ставлення до своїх функціональних обов'язків;
-         за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання учнів;
-         за дотримання в приміщеннях і територій установи належного санітарно-гігієнічного стану, теплового і освітлювального режиму;
-         за створення безпечних умов праці і навчання;
-         за ефективну роботу та високу результативність в роботі, тощо (можна розписати конкретно за категоріями, наприклад, прибиральники службових приміщень, сторожі і т.д)
Преміювання працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи здійснюється в межах коштів на оплату праці.
Преміювання може здійснюватись поквартально, щопіврічно або один раз на рік залежно від наявності коштів.
Премії відповідно до цього Положення призначаються керівником установи з обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом. Преміювання керівника установи, його заступників здійснюється за наказом начальника відділу освіти.
Преміювання працівників установи здійснюється як за виконанням всіх передбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи.
Кокретні розміри премії визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи.
Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов'язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.
Нарахування і виплата премії проводиться бухгалтерією на підставі відповідного наказу.
Додаток № 5
Перелік професій і посад, яким видається безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
№ п/п
Найменування професій та посад
Найменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
Строк експлуатації (місяців)
1.
Гардеробник
Халат бавовняний
12
2.
Дезінфектор
Халат бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Противогаз
12
12
6
черговий
3.
Кочегар
Костюм бавовняний з


технологічних
вогнетривким захистом
12

пічок
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові Распіратор
Окуляри захисні
12
 1
до зносу
до зносу
4.
Лаборант
Халат бавовняний
Фартух з нагрудником Рукавиці гумові
Окуляри захисні
18
черговий
чергові
до зносу
5.
Оператор котельні
При роботі котельні на рідкому та твердому паливі:
Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні
При роботі котельні на газі:
Комбінезон бавовняний12
 1
до зносу


12
6.
Столяр
Костюм віскозно- лавсановий
Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані
12

 6
3
7.
Прибиральник
Халат бавовняний
12

службових
Рукавиці комбіновані
2

приміщень

При вимиванні підлоги і
місць загального користування додатково: Чоботи гумові

12


   Рукавиці гумові
6
Додаток № 6

до угоди між відділом освіти Надвірнянської райдержадміністрації та комітетом Надвірнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2015-2017 роки

СПІЛЬНА КОМІСІЯ
Відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації та комітету Надвірнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням угоди
з боку Відділу освіти:
1.       Криска Іван Миколайович, заступник начальника відділу освіти
2.       Дземюк Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст відділу освіти
3.       Дердюк Наталія Василівна, юрист відділу освіти
4.       Явірницька Оксана Сергіївна, головний бухгалтер відділу освіти
5.       Петрик Богдан Васильович, директор РІМЦ

з боку Райкому Профспілки:
1.        Винник Михайло Васильович, голова районного комітету Профспілки працівників освіти
2.        Левицький Богдан Федорович, голова профспілкового комітету відділу освіти
3.        Гаврилаш Неля Ярославівна, голова профспілкового комітету Делятинського НВК
4.        Івановський Іван Борисович, голова профспілкового комітету Надвірнянського ліцею
5.        Пуканюк Уляна Сергіївна, голова профспілкового комітету Пасічнянського ДНЗ « Лісова казка ».


Комментариев нет:

Отправка комментария